fbpx

Obchodní podmínky, GDPR a cookies

Odesláním objednávky Uživatel potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb je Mgr. Marie Nová, se sídlem Italská 2081/7, 276 01 Mělník, IČO 72717271, telefonní číslo 737580300, jednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která si objednala služby Poskytovatele (dále jen „Uživatel“).

1.3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která objednává služby mimo souvislost s vlastní podnikatelskou činností (dále jen „Spotřebitel“).

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele se za sjednaný poplatek zúčastnit seznamovací akce (dále také „akce“) pořádané Poskytovatelem.

2.2. Uživatel se na akci řádně přihlásí přes přihláškový formulář vytvořený Poskytovatelem a zveřejněný na webových stránkách.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny akce je Uživateli závazně rezervováno místo na akci a Uživatel získává právo se zúčastnit dané akce za účelem osobního rozvoje a seznamování se.

3.2. V rámci akce Poskytovatel zajišťuje pouze služby uvedené v popisu dané akce. Služby, které v popisu akce nejsou uvedeny (např. ubytování, doprava, strava), zajišťuje na své náklady Uživatel.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu akce stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně platební kartou nebo jiným způsobem uvedeným na webových stránkách v dostatečném předstihu před konáním akce. Nezaplatí-li Uživatel cenu do 3 dnů ode dne konání objednávky, nejpozději však před konáním akce, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a neumožnit Uživateli účast na akci.

4.2. Uživatel si zkontroluje mailovou schránku, zda e-mail ohledně akce není ve složce Hromadná pošta či Spam. Pokud ano, přesune si ji do složky Doručená pošta, aby mu neunikly důležité a doplňkové informace k akci.

4.3. Uživatel se bude chovat na akci tak, aby neohrozil či nepoškodil žádným způsobem sebe ani ostatní. Uživatel je povinen dodržovat pravidla slušnosti a zdržet se nevhodného chování vůči Poskytovateli nebo ostatním účastníkům akce. Uživatel je vázán pokyny Poskytovatele tykajícími se organizace akce a je povinen dodržovat případná hygienická nebo epidemiologická opatření nařízená státem nebo Poskytovatelem.

4.4. Uživatel přizpůsobí své oblečení a obutí podle typu akce a předpovědi počasí. Pokud bude v akci uvedeno, že je třeba mít s sebou jídlo a pití na celý den, Uživatel se na to připraví včas.

5. Uzavření smlouvy

5.1 Uživatel objednává účast na akci vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Uživatel je povinen uvést aktuální a správné údaje a objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

5.2. Odeslaná objednávka je právně závazná a Uživateli a Provozovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Provozovatel se zavazuje umožnit Uživateli účast na seznamovací akci včetně všech bonusů, uvedených v popisu akce a Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu.

5.3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy z důvodu vyčerpání kapacity akce. V takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení objednávky oznámí Uživateli naplnění kapacity a vrátí případně uhrazenou cenu za akci.

6. Cena služby, daňový doklad

6.1. Cena všech služeb je uvedena v přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele. Ceny jsou uvedeny jako konečné.

6.2. Daňový doklad bude vystaven na základě uhrazené faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení akce a je zasílán automaticky na e-mail kupujícího, a to elektronickou formou.

6.3. Zaplatit lze online platební kartou před účastí na akci.

7. Neúčast na akci

7.1. Pokud se Uživatel nemůže akce zúčastnit ze závažných zdravotních či jiných důvodů, domluví se s Poskytovatelem na telefonním čísle +420 737 580 300 nebo na emailu info@marienova.cz na náhradním řešení. Lze se zúčastnit jedné z následujích 3 nejbližších vypsaných akcí, nebo náhradě formou koučování, nebo vrácení 50% částky.

7.2. V případě neúčasti na akci bez předchozí omluvy nemá Uživatel nárok na vrácení ceny. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn zrušit účast Uživatele na dalších pořádaných akcích, zejména pokud se neomluvená neúčast bude opakovat.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytovatel se zavazuje uskutečnit akci tak, jak je inzerována při dodržení platných právních předpisů.

8.2. Poskytovatel není povinen připustit na akci Účastníka, který nezaplatil cenu před zahájením akce.

8.3. Poskytovatel má právo předčasně ukončit účast na akci Uživateli, který bude porušovat článek  4.3 těchto podmínek. V takovém případě nemá Účastník právo na vrácení ceny nebo její části. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn omezit účast Uživatele i na dalších pořádaných akcích.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě své nemoci, aktuálních epidemiologických opatření nebo extrémní nepřízně počasí akci přesunout na jiný termín.

9. Ochrana dobrého jména Poskytovatele

9.1. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení akce.

9.2. Sankce. V případě nedodržení povinnosti dle předchozího odstavce zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

10. Práva spotřebitele

10.1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (odeslání závazné objednávky Poskytovateli). Při odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.

10.2. Odstoupení od smlouvy zasílá Spotřebitel na emailovou adresu Poskytovatele: info@marienova.cz

10.3. Odešle-li Spotřebitel objednávku na akci méně než 14 dní před konáním akce, považuje se takové jednání Spotřebitele za výslovnou žádost Spotřebitele o poskytnutí služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemůže Spotřebitel od smlouvy odstoupit po okamžiku zahájení akce, bez ohledu na to, zda se Spotřebitel akce zúčastnil či nikoliv.

11. Reklamační řád

11.1 V případě vadného plnění má Uživatel práva z vadného plnění. Vadným plněním se rozumí zejména plnění, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti. Poskytovatel pořádá seznamovací akce, na nichž zprostředkovává možnost seznámit se a najít si partnera/partnerku, s ohledem na individuálnost účastníků nelze garantovat úspěch a skutečné nalezení vhodného protějšku. Vadou není, že akce nesplní subjektivní očekávání Uživatele o výsledku akce.

11.2. V případě vadného plnění, které má povahu podstatného porušení smlouvy má Uživatel nárok na:

a) odstranění vady;

b) přiměřenou slevu z ceny;

c) odstoupit od smlouvy

V případě nepodstatného porušení smlouvy má uživatel nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

11.3.Uživatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl, a to i v průběhu konání akce. Týká-li se vada průběhu akce, je na tuto vadu povinen upozornit Poskytovatele akce na místě v době trvání akce, v opačném případě nebude na reklamaci brán zřetel.

11.4.Reklamace se uplatňuje osobně v průběhu akce u Poskytovatele nebo elektronicky (emailem) na adrese: info@marienova.cz

12. Řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným k řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce. Podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Příloha č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář slouží Spotřebitelům pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení zašlete na email: info@marienova.cz

Předmět: Odstoupení od smlouvy Text emailu: Poskytovatel akce: Mgr. Marie Nová, se sídlem Italská 2081/7, 276 01 Mělník, IČO 72717271. Spotřebitel: Jméno a příjmení, adresa Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby – účast na akci [doplnit název akce], která se má konat v termínu [doplnit termín]. Datum, podpis (uvedení jména)

GDPR

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím níže s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Marie Nová, bytem Italská 2081/7, 276 01 Mělník, IČO 72717271, telefonní číslo 737580300. Provozuji webovou stránku marienova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete mne kontaktovat na telefonním čísle 737 580 300 nebo na e-mail: info@marienova.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“¨), a tedy že budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, jimiž plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o zpracování osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:

● Poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mail, jméno a příjmení nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, úhrada platby).

● Vedení účetnictví: jste-li zákazníky (je-li s vámi uzavřena smlouva), vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● Marketing, zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a pohlaví), využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení souvisejících s objednanou službou. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● Pokročilý marketing na základě souhlasu: pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. V rámci pokročilého marketingu sleduji rovněž, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat.

● Fotografická dokumentace z živé akce: Fotografie na základě Vašeho souhlasu mohu používat pro vlastní propagaci.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny

(i) zpracovateli – provozovateli portálu, jehož prostřednictvím jsou osobní údaje získávány;

(ii) osobám zpracovávajícím účetnictví Správce;

(iii) právnímu zástupci v souvislosti s řešením případných právních sporů plynoucích ze smlouvy

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje získané na základě smlouvy jsou ukládány po dobu 4 let ode dne ukončení závazku ze smlouvy. V případě delších promlčecích lhůt jsou údaje uchovávány po dobu 1 roku od uplynutí promlčecí doby. Účetní doklady obsahující osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem o účetnictví. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu nebo do okamžiku ukončení činnosti Správce.

Jaká máte práva?

V souladu s nařízením o GDPR a prováděcími předpisy máte následující práva:

a) právo na přístup. Máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto údajům a můžete požadovat informace v rozsahu uvedeném v čl. 13 odst. 1. GDPR.

b) právo na opravu a výmaz. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a může požadovat vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Povinnost provést výmaz nevzniká, nejsou-li současně splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 GDPR. Správce zejména není povinen osobní údaje vymazat v rozsahu, v jakém jsou potřebné pro plnění závazků.

c) právo na omezení zpracování. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 odst. 1 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci či v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.

e) právo odvolat souhlas se zpracováním údajů. Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

f) právo na přenositelnost údajů. Jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Ke dni vydání těchto zásad nezpracovávám údaje automatizovaně.

g) právo podat stížnost. V případě podezření na porušení GDPR v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem Správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Zavazuji se, že vaše osobní údaje nebudu předávat třetím osobám.

Scroll to top